Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń 2017-07-31T12:30:34+00:00

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem szkoleń jest „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI w Lublinie z siedzibą przy ul. Relaksowa 17/U1, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi 000000189861. Centrum posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00040/2016.

2. Dokument „Regulamin szkoleń” określa zasady udziału w szkoleniach niestacjonarnych organizowanych przez „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI oraz szkoleń zamkniętych organizowanych w siedzibie klienta.

3. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora: www.ireha.pl

4. Termin oraz czas trwania szkolenia jest określany w opisie danego szkolenia zamieszczonego w ofercie szkoleń.

5. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone certyfikatem, który zostanie wręczony uczestnikowi w ostatnim dniu szkolenia.

6. W szkoleniu może uczestniczyć fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister fizjoterapii), lekarz medycyny lub student III roku fizjoterapii lub medycyny.

§ 2

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy przesłać do „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI korzystając z formularza on-line zamieszczonego na stronie www.ireha.pl

2. Składając zgłoszenie po raz pierwszy należy dołączyć i przesłać drogą mailową: skan dyplomu fizjoterapeuty lub lekarza lub zaświadczenie z uczelni o realizacji studiów kierunkowych.

3. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc, najpóźniej do 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia oraz wpłata zaliczki). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Centrum pod numerem telefonu +48 508071177.

4. O zakwalifikowaniu osób zainteresowanych na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki. Po otrzymaniu wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa Organizator poinformuje telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o przyjęciu zgłoszenia i zarejestrowaniu go na liście uczestników szkolenia.

5. Osoby, które nie zostaną wpisane na listę uczestników szkolenia ze względu na brak miejsc zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku pozostawienia adresu e-mail, listem elektronicznym, o najbliższym terminie szkolenia z tego samego zakresu tematycznego.

§ 3

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej), Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości.

3. W przypadku otrzymania przez Centrum oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Centrum w związku z organizacją szkolenia.

4. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.

§ 4

Zmiany terminu szkolenia

1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, zwróci on wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

§ 5

Ceny szkoleń i warunki płatności

1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch). Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania uczestnika.

2. Zamawiający, dokonując zapisu na szkolenie uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 40% ceny szkolenia. Pozostałą część wynagrodzenia tj. 60 % ceny szkolenia wpłaca w terminie do 30 dni, a najpóźniej do 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

3. Brak uiszczenia wpłat w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

§ 6

Rabaty

1. Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833 – tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) „Organizator” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI.

§ 8

Prawa autorskie

3. Wszystkie szkolenia dostępne w „IREHA” CENTRUM FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

§ 9

Ewaluacja szkoleń

1. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych przez trenerów materiałach szkoleniowych.

2. Wszystkie materiały szkoleniowe powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są Prawem Autorskim.

3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia uczestnik może przechowywać oraz drukować na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Wykorzystanie materiałów powstałych na użytek i w trakcie szkolenia do celów komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad udziału w szkoleniach.