KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA 2018-06-27T15:10:12+00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pacjentów i kontrahentów
ochrona danych osobowych w ramach
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

Szanowni Państwo,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: IREHA CENTRUM FIZJOTERAPII
  I FIZJOPROFILAKTYKI IRENEUSZ HAŁAS
  , ul. Relaksowa 17/U1, 20-819 Lublin.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej: info@ireha.pl
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie
  z treścią art. 21 ust. 1 RODO;
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora:
 • działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych
  i prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;
 • działalności szkoleniowej i wypełniania zobowiązań umownych, a także weryfikacji tożsamości osób współpracujących z IREHA Centrum Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki
  w Lublinie.
 • archiwizowania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak np. ustawa o rachunkowości, itp.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej oraz szkoleniowej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.6 ust.1
  c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  w zw. z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy
  z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit c i h RODO. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej   administratorowi, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6  ust. 1
  lit. e RODO.  Tym samym, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, które dane dotyczą, wymagające  ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, zastosowanie  ma art. 6 ust. 1 lit. f. Jednocześnie, w celu szybkiej i sprawnej komunikacji oraz dla potrzeb realizacji zadań w związku z udzielaniem świadczeń usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej
  (na podstawie zgody  udzielonej z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podanie danych osobowych  jest dobrowolne, nie mniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów.
 1. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty prowadzące serwis i dostarczające oprogramowanie, archiwum państwowe, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych  z mocy prawa takich jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne,  audytowe, konsultingowe, kurierskie, itp.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  polegające na korzystaniu z systemu zapisów online na wizyty (realizacja usługi medycznej).
 4. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 1. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.